sm调教强制女m羞耻露出

sm调教强制女m羞耻露出

 不用饮食,恶闻食臭,其面目乍赤、乍黑、乍白。服之令死者出,生者安。

五色者,气之华也。如赤见于面王,则非其部。

又或栖栖身后,盼盼妻孥,视眼前一切可欣可喜。医家存心,当自重,不当自轻。

或觉微渴而省饮,饮不欲太频。口唇者,肌肉之本也。

质本五行,各宜其用,制法咸宗雷公矣。 质浊脉清,此谓浊中之清。

上一味为末,筒瓦二片合之烧,向肛熏之。其证或未病而预见,或病四、五日而出,或病二十日,或一月后见者,各随证治之。

Leave a Reply